Prywatność człowieka jest rzeczą świętą. Milan Kundera
 

Polityka Prywatności

 

1. Informacje ogólne

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych użytkownika uzyskanych za pośrednictwem witryny itcore.com.pl jest firma ITCore Bogusz Kotarski Kompleksowe Usługi Informatyczne.
ITCore zapewnia prywatność osób odwiedzających stronę firmy, a wszelkie dane są traktowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej itcore.com.pl jest Bogusz Kotarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ITCore Bogusz Kotarski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP 634-262-49-94 oraz REGON 240937070.
Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

3. Dane użytkowników

A. Dane zbierane automatycznie:

Dane użytkowników odwiedzających witrynę ITCore są gromadzone automatycznie na serwerach będących własnością firmy. Przechowywane są informacje o parametrach połączenia: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, oznaczenia czasu. Dane te są przetrzymywane w celach statystycznych.
Firma ITCore używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

B. Dane uzyskane podczas wypełniania formularza kontaktowego:

W przypadku próby nawiązania kontaktu użytkownik proszony jest o podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail lub numeru telefonu. Informacje pochodzące z formularza wykorzystywane są w celach realizacji zapytania.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Firma ITCore gromadzi i przetwarza uzyskane dane w celach statystycznych, a także w celu komunikacji z klientem. Dane są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:

  • kontrola Generalnego Inspektoratu Danych Osobowych
  • na wyraźną zgodę użytkownika

5. Kontakt z użytkownikiem

Pracownicy firmy ITCore mogą skontaktować się z potencjalnym klientem drogą mailową lub telefonicznie na podstawie zebranych danych. W celu usprawnienia komunikacji z klientem wszystkie korespondencje mailowe są przechowywane na serwerach firmy ITCore.

6. Zmiany w danych osobowych użytkownika

Użytkownik posiada prawo do uaktualnienia, zmiany lub rezygnacji z przetwarzania danych. W tym celu należy skontaktować się z biurem.

7. Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane są na serwerach będących własnością firmy ITCore, a wgląd do nich ma niewielka ilość pracowników, w tym główny administrator serwerów. ITCore zapewnia bezpieczeństwo danych na poziomie rozwijających się technologii informatycznych.

8. Przechowywanie danych

Dane klientów oraz użytkowników odwiedzających witrynę ITCore są przechowywane do czasu użyteczności wykorzystania ich w celach statystycznych oraz do komunikacji z potencjalnym klientem. Po upływie terminu użyteczności dane są regularnie usuwane z serwerów.

9. Witryny zewnętrzne

Strona internetowa itcore.com.pl posiada łącza do witryn zewnętrznych, które nie są obsługiwane przez firmę ITCore. W związku z powyższym ITCore zastrzega sobie rozdzielność prawną i nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych witryn.

10. Zmiana polityki prywatności

Aktualna polityka prywatności została wprowadzona z dniem 1 października 2015 roku. W przypadku jakichkolwiek zmian Firma ITCore przedstawia najnowszą wersję na swojej stronie oraz archiwizuje poprzednie zapisy dotyczące polityki prywatności.

W celu jakichkolwiek zastrzeżeń lub skarg związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z biurem.

11. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Dane kontaktowe

 
 
Biuro